Uslovi iznajmljivanja

Uslovi iznajmljivanja

iznajmljenim vozilom mogu upravljati samo osobe starije od 21 godinu, koje posjeduju ispravnu vozačku dozvolu najmanje dvije godine ( 2 x 365 dana ).


• lice kojem nije navedeno kao korisnik na Ugovoru o najmu
• za plaćeni prijevoz putnika i dobara
• po ugovoru zaključenom na osnovu lažnih izjava i/ili ličnih podataka
• za trke, takmičenja, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine ili obuke vožnje
• za pogon ili vuču nekog drugog vozila ili objekta
• lice pod uticajem alkohola, sredstava za smirenje, sredstava za spavanje, barbiturata, narkotika, halucinogenih i ostalih droga
• dok vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno, ili se nije poštovalo ograničenje broja putnika i prtljage navedeno u dokumentima vozila
• van prometnica I, II i III reda
• nepoštivanjem ograničenja brzine ili drugih prometnih pravila određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi i brzinom većom od dozvoljene - 90km/h za ceste I. reda, 50 km/h na cestama II. I III. reda, 130 km/h po autoputevima
• kršenjem zakonskih uslova i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe
Navedena ograničenja su kumulativna i svako od njih se primjenjuje na svako korištenje, upravljanje i vožnju iznajmljenog vozila. CONTROL rent a car se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan nepoštivanjem navedenih ograničenja od strane korisnika.

jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je CONTROL rent a car, a korisnik ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i Check out/check in obrascu, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, osim uobičajenog prirodnog trošenja, u tačno vrijeme i na mjesto navedeno na strani 1. Ugovora o najmu. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena vrijedi dogovorena tolerancija do 3 sata, od 3 do 5 sati kašnjena naplatit će se ½ dnevne sijena a za 5 i više sati kašnjenja dodatni dan s tim što korisnik ima pravo da zadrži vozilo do isteka 24-og sata iz treće opcije kašnjenja.

Korisnik se obavezuje platiti račun pri preuzimanju vozila osim ako se radi o dugoročnom najmu gdje su uslovi plaćanja posebno definisani. Iznos se plaća u skladu s tarifom koja je na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena. U slučaju da se vozilo vraća na lokaciju različitu od one gdje je preuzeto, konačni obračun koji napravi lokacija gdje je vozilo vraćeno podliježe odobrenju lokacije koja je izdala vozilo i koja zadržava pravo da pošalje ispravljeni račun. Potpisivanjem ovog Ugovora, korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, CONTROL rent a car naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a korisnik nije o tome obavijestio iznajmljivača u skladu s procedurom o povratu vozila. Korisnik se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da korisnik te kazne ne plati, CONTROL rent a car će ih naplatiti korisniku, zajedno sa administrativnim troškovima. CONTROL rent a car zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Korisnik svojim potpisom na ovom ugovoru podrazumijeva tj. prihvaća da su obveznici odgovorni za plaćanje svih stavki ovog ugovora o najmu:
• unajmljivač/klijent
• vozač – za slučaj da unajmljivač odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila
• dodatni vozač - za slučaj da unajmljivač il vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila

u slučaju da je korisniku vozilo potrebno duže nego što je dogovoreno vrijeme najma, korisnik je dužan najmanje 24 sata prije završetka najma, dobiti pismenu suglasnost CONTROL rent a car-a. U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je korisnik protupravno prisvojio vozilo. U tom slučaju CONTROL rent a car zadržava pravo da upotrijebi sve zakonske mjere kako bi korisniku oduzeo predmetno vozilo. U slučaju kada korisnik vrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja ugovora o najmu, a u toku najma je došlo do promjene cijena, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog vraćanja vozila.

Ne postoji ograničenje pređenih kilometara, osim kod posebno dogovaranih ugovora o dugoročnom najmu vozila. broj kilometara dok se vozilo nalazi u najmu dogovorenom ovim Ugovorom o najmu, odredit će se očitavanjem tvornički instaliranog mjerača kilometara.

sva vozila se iznajmljuju sa punim reyervoarom goriva. Ako se vozilo iznajmi korisniku, isti se smatra odgovornim za trošak goriva od vremena kad vozilo napusti poslovnicu do vremena kad se vozilo vrati u poslovnicu CONTROL rent a car-a. CONTROL rent a car zadržava pravo zaračunavanja usluge punjenja goriva prema odluci Uprave.

korisnik pristaje održavati vozilo u dobrom stanju i redovito provjeravati motor i ulje motora i automatskog mjenjača, ako postoji u unajmljenom vozilu, kao i vodu u hladnjaku, akumulatoru i pritisak u gumama. Korisnik se smatra odgovornim za podmirivanje sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, korisnik mora obavijestiti CONTROL rent a car i staviti vozilo na raspolaganje kako bi bilo moguće obaviti servis. CONTROL rent a car korisniku stavlja na raspolaganje zamjensko vozilo ako servisiranje vozila vremeski prelazi 12 sati.

popravci ili zamjene dijelova vozila moraju se obavljati samo kod ovlaštenog servisera uz prethodno pismeno odobrenje CONTROL rent a car-a. Povrat troškova se vrši uz predočenje računa ovlaštene radionice koja je obavila popravak, međutim, zamjenski dijelovi se moraju obavezno predočiti. U slučaju da se popravak obavi van ovlaštene radionice, a zamjenski dijelovi nisu predočeni, troškovi se neće refundirati. U slučaju da se bilo koji dio vozila zamjeni ili izgubi, naplatit će se odšteta u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

sva vozila se iznajmljuju sa potrebnim dokumentima. Korisnik se drži odgovornim za navedene dokumente. U slučaju da unajmljivač izgubi dokumente, ključeve, registracijske pločice i sl. korisnik će snositi troškove izrade novih po cijenama definiranim cjenikom.

za dodatnu dnevnu nadoplatu, iznos koji se određuje po važećoj tarifi, putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode uzrokovane vozilom CONTROL rent a car-a.

Sva vozila nad kojima CONTROL rent a car ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročeno trećoj osobi. Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom po odluci Uprave CONTROL rent a car-a i navedena je na ugovoru. U slučaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uvjeta o najmu, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog iznosa vrijednosti, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom određenom po aktivnoj tarifi CONTROL rent a car-a. Dnevna nadoplata osiguranja niti u kojem slučaju ne pokriva:
• štetu na gumama
• štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača
• štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva i lubrikanata ili nemarnom korištenju vozila
• štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
• štetu koju je napravio neovlašteni vozač
• bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj oblasti
Korisnik se drži odgovornim za sva navedena oštećenja. CONTROL rent a car neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak nastao dok je vozilo bilo u najmu kod korisnika koji nije ispunjavao ovdje navedene uslove, korisnik se obavezuje podmiriti svu štetu nastalu na vozilu CONTROL rent a car za vrijeme dok je isti koristio navedeno vozilo.

Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na vozilu nastalu nemarom ili u slučaju da je korisnik na bilo koji način ignrisao uslove naznačene u ugovoru. Izbjegavanje plaćanja odgovornosti za cijelu vrijednost vozila dobiva korisnik plaćanjem dnevnog dodatka za svakih 24 sata upotrebe vozila unaprijed, po važećem cjeniku te tako snosi odgovornost do visine ugovorne franšize. Visina odbitne franšize zavisi od grupe vozila.

svako oštećenje se odmah mora prijaviti najbližoj policijskoj stanici i poslovnici CONTROL rent a car-a koja je iznajmila vozilo i korisnik se obavezuje ne voziti dok je vozilo u nevoznom stanju. Izvještaj – posebni obrazac, koji se nalazi sa dokumentima vozila, te svoju izjavu o oštećenju mora popuniti sa svim detaljima o nezgodi (oštećenju) i mora se odmah poslati u poslovnicu koja je iznajmila vozilo. Korisnik je dužan sarađivati u istrazi i postupku obrade nezgode. Korisnik se smatra odgovornim za sve troškove ako se nisu poštovali uslovi iz ovog članka. Ako bude neophodno, korisnik će dobiti zamjensko vozilo.

CONTROL rent a car se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine korisnika ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama CONTROL rent a car-a. Potpisivanjem ovog ugovora, korisnik se izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane CONTROL rent a car-a u slučaju gore navedene štete ili gubitka.

niti jedan uslov i odredba ovog ugovora ne može se mijenjati ili odbaciti bez pismene saglasnosti CONTROL rent a car-a.

?

Svi zaposlenici CONTROL rent a car-a imaju pravo kontrolisati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je korisnik prekršio bilo koji od uslova ovog Ugovora , zaposlenici su ovlašteni izuzeti vozilo. CONTROL rent a car bezuslovno zadržava pravo raskida ugovora o najmu, bilo kada i bilo gdje i prije isteka ugovora o najmu, bez ikakve obaveze da je dužan nadoknaditi štetu korisniku.

Korisnik se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene saobraćajne prekršaje učinjene tokom najma.
U SLUČAJU KVARA VOZILA U INOSTRANSTVU, IZNAJMLJIVAČ JE OBVEZAN KONTAKTIRATI POSLOVNICU RADI POPRAVKA. CONTROL RENT A CAR ĆE REFUNDIRATI TROŠAK POPRAVKA PO PREDOČENJU ORIGINALNOG RAČUNA OVLAŠTENOG SERVISA I DIJELA VOZILA KOJI JE ZAMIJENJEN ZBOG KVARA. PRI PRELASKU DRŽAVNE GRANICE KORISNIK JE OBAVEZAN PREDOČITI CARINSKOM SLUŽBENIKU RAČUN NA OVJERU.

?

U ovim uslovima CONTROL rent a car je definisan kao CTRL d.o.o. sa sjedištem u Banjaluci, 1. Krajiškog korpusa 88, JIB:4403702340006, za područje Bosne i Hercegovine i čija je osnovna djelatnost iznajmljivanje vozila.

?

Korisnik svojim potpisom bezuslovno prihvata standardne uslove te garantuje tačnost svih gore navedenih podataka i prihvata nadležnost suda u Banjaluci za slučaj sudskog spora.

Scroll to Top